Tradiční klavírní soutěž Vítězslava Nováka tak, jak ji neznáte

MNKS si za poslední roky vybudovala již pevné místo v rámci mezinárodních klavírních soutěží pořádaných v České republice. Její sedmý ročník bude v Kulturním domě v Kamenici nad Lipou probíhat ve dnech 13. – 15. května 2016.

Novákova Kamenice nad Lipou

https://roundcube.wedos.net/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=416&_part=3&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1
Busta Vítězslava Nováka před zámkem v Kamenici nad Lipou

Jeden z vůdčích českých skladatelů první poloviny 20. století – Vítězslav Novák se v tehdy jihočeské (dnes Kraj Vysočina) Kamenici narodil v prosinci roku 1870 v rodině lékaře. Gymnaziální léta prožil v Jindřichově Hradci. V Praze na konzervatoři vystudoval skladbu ve třídě Antonína Dvořáka (po boku Josefa Suka a Oskara Nedbala) a klavír u Josefa Jiránka (žáka Bedřicha Smetany). Ke klavíru měl Novák tedy osobní vztah. Není divu, že pro tento nástroj zkomponoval velké množství skladeb, které i v současné době tvoří významnou součást zlaté pokladnice české klavírní literatury.

https://roundcube.wedos.net/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=416&_part=4&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1
Fotoportrét Vítězslava Nováka z roku 1912

Protože podstatná část skladatelova života byla vázána na Prahu (v letech 1909 – 1938 byl profesorem skladby v Mistrovské třídě pražské konzervatoře), do rodné Kamenice se Vítězslav Novák vracel zřídka. Situace se změnila až na prahu umělcova stáří, kdy Město Kamenice nad Lipou Novákovi připravilo velkolepé oslavy jeho šedesátých narozenin včetně odhalení pamětní desky na jeho rodném domě na náměstí. I po roce 1930 skladatel rodné město několikrát navštívil. Pravidelně a dlouhodobě ovšem pobýval kromě Prahy zejména ve východočeské Skutči (ve vile rodiny své manželky). Zde také v červenci 1949 skonal. V domě nyní sídlí Městské muzeum, jehož součástí je i Památník V. Nováka, který v 50. letech nechala zbudovat vdova Marie Nováková.

Kamenice nad Lipou na svého slavného rodáka rozhodně nezapomíná. V Městském muzeu – v působivých prostorách kamenického zámku v rámci stálé expozice Muzeum pro všechny smysly nalezneme i část věnovanou Novákovi. Součástí expozice je i skladatelův nástroj původně z pražského bytu – křídlo, u něhož vznikla většina kompozičního díla (zdaleka nejen klavírního). V depozitářích muzea se nachází takřka celá Novákova pozůstalost – od četné korespondence a fotografického materiálu přes nejrůznější dokumenty, diplomy, plakáty, umělecké předměty až po nábytek. (Rukopisy skladeb jsou uloženy v Českém muzeu hudby v Praze).

Po dobu čtyř měsíců v druhé půli roku 2009 probíhala ve dvou velkých sálech kamenického zámku rozsáhlá výstava exponátů právě ze skladatelovy pozůstalosti. Její koncepce může být v budoucnu použita jako podklad pro zamýšlenou permanentní Síň V. Nováka. Autorkou této výstavy k 60. výročí umělcova úmrtí zaměřené na Novákův vztah k rodnému městu byla tajemnice Mezinárodní společnosti V. Nováka (MSVN) PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.

V témže roce se z iniciativy zmíněné MSVN (předsedou je brněnský muzikolog Prof. PhDr. Miloš Schnierer) a Města konaly v Kamenici tzv. Novákovské dny, které kromě zmíněné výstavy nabídly také několik koncertů na zámku, vydání publikace „V. Novák a Kamenice nad Lipou dnes“ (red. L. Peřinová) a muzikologickou konferenci věnovanou Novákovu odkazu. Právě na ní se zrodila myšlenka nové klavírní soutěže dedikované nejslavnějšímu kamenickému rodákovi.

Novákova klavírní soutěž

https://roundcube.wedos.net/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=416&_part=6&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1
Pianista Radoslav Kvapil – zakladatel soutěže, v pozadí portrét Vítězslava Nováka

Muzikologické konference na zámku v Kamenici nad Lipou v září 2009 se zúčastnil také pianista Radoslav Kvapil – celoživotní propagátor české klavírní tvorby v zahraničí. Ten zde předložil Městu i Novákově společnosti návrh na založení klavírní soutěže za účelem propagace Mistrova rozsáhlého díla tohoto oboru.

Díky perfektní spolupráci Města Kamenice nad Lipou v čele se starostou Ing. Ivanem Pfaurem, tajemnicí MSVN Dr. Ludmilou Peřinovou a R. Kvapilem – předsedou Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka (jež si klade za cíl i podporu odkazu Dvořákových žáků) se v červnu následujícího roku (2010) konal 1. ročník Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže (MNKS) v Kulturním domě, a to k význačnému jubileu – 140. výročí skladatelova narození v Kamenici nad Lipou.

Soutěž byla rozdělena do dvou bloků. Pod názvem „Mládí“probíhalo soutěžení 36 žáků ve dvou věkových kategoriích – do 13 let a do 16 let. Název „Kamenice“ označoval soutěž 23 pianistů od 17 do 30 let. Tento velkolepý začátek (celkem 59 účastníků z ČR, Slovenska, Ruska, Německa, Rakouska a Číny) odstartoval tradici každoroční soutěže, jejíž 7. ročník se uskuteční ve dnech 13. – 15. května 2016.

Z finančních i organizačních důvodů proběhly v následujících letech menší změny v propozicích resp. kategoriích. Počínaje loňským rokem 2015 by mělo zůstat stabilizované rozdělení soutěžících do 4 věkových kategorií: do 12, do 15, do 18 a do 26 let. Soutěž tak dává příležitost žákům a pedagogům všech stupňů hudebního školství – ZUŠ, konzervatoří i vysokých škol.

Žáci 1. kategorie musí přednést libovolný program v trvání 6 – 10 minut, v němž je zastoupena alespoň 1 skladba V. Nováka. Soutěžící 2. kategorie zahrají 11 – 15ti minutový program opět alespoň s jednou Novákovou skladbou. Účastník ve 3. kategorii si musí připravit repertoár v trvání 16 – 20 minut s tvorbou V. Nováka v délce minimálně 5 minut. Program soutěžícího 4. kategorie musí trvat 25 – 35 minut a obsahovat výběr z Novákova díla v délce alespoň 10 minut.

Díky většímu věkovému rozptylu účastníků jednotlivých kategorií tak z pódia Kulturního domu zaznívají Novákovy tituly – od snazších (Šest sonatin op. 54, Mládí op. 55) přes oblíbené Vzpomínky op. 6 či Písně zimních nocí op. 30 a mnohé další cykly až po virtuozní, vrcholná díla – např. Sonatu Eroiku op. 24 či některé z částí Novákova gigantického Pana op. 43.

Mezinárodní společnost V. Nováka pečuje také o dědictví Novákovy kompoziční školy, příp. o propagaci tvorby Novákových českých kolegů – spolupracovníků. Proto se v některých z minulých ročníků vyskytla i možnost volby mezi dílem V. Nováka a jiného autora, který v České republice nemá „svoji“ soutěž. V r. 2011 mohla být zvolena tvorba Novákova význačného žáka – slovenského skladatele Jána Cikkera (ke 100. výročí jeho narození), v r. 2014 si soutěžící mohli zvolit dílo z širokého klavírního odkazu Novákova přítele a kolegy z Dvořákovy třídy Josefa Suka (ke 130. výročí jeho narození), v loňském roce skladby dalšího Novákova spolužáka Oskara Nedbala (k připomenutí 85 let od jeho úmrtí), jehož poměrně neznámé klavírní dílo neprávem stojí v pozadí všeobecně proslavené tvorby operetní a baletní. Přestože „novákovský výběr“ vždy dominuje, soutěž tímto přispívá k rozšiřování pojmu „Novákova kompoziční škola“ nebo „česká klavírní tvorba 20. století“.

Organizátoři soutěže se rovněž snaží o zajištění poutavého přidruženého programu. Pozitivních zkušeností bylo dosaženo např. s přednáškami vloženými do časových prostorů mezi soutěžením a vyhlašováním výsledků, kdy vzniká prodleva nutná pro poradu poroty a tištění diplomů. Např. loni mohli účastníci I., II. a III. kategorie (které soutěžily v rámci prvního pátečního dne) a jejich učitelé, příp. rodiče vyslechnout poutavou popularizační přednášku PhDr. Marie Fronkové, CSc. s videoprezentací o životě a tvorbě Oskara Nedbala. Naopak zahraniční soutěžící z nejstarší 4. kategorie se zúčastnili anglické přednášky pianisty MgA. Martina Vojtíška o díle V. V. Würfela – českého pedagoga F. Chopina na varšavské konzervatoři, jehož skladby autor přednášky poprvé v historii natočil a vydal na CD.

Letos očekáváme work-shop pedagožky ZUŠ Žerotín v Olomouci PhDr. Hany Švajdové na téma dětské improvizace pro žáky mladších kategorií a jejich doprovod (pravděpodobně v pátek 13. V. v podvečer). Přednáška o interpretaci klavírního díla Césara Francka bude věnována nejstarším účastníkům (patrně v neděli 15. V. odpoledne). Ujme se jí MgA. Ingrid Sotolářová – dlouholetá propagátorka českých autorů (včetně Nováka) ve Španělsku a Portugalsku, která působí na univerzitách v Portu a Lisabonu.

Ke koncertům vynikající úrovně, které obohatily program kamenických dnů, patřil recitál vynikajícího brněnského violoncellisty Jana Škrdlíka za klavírní spolupráce Šárky Besperátové k Roku české hudby 2014, na němž vedle skladeb A. Dvořáka, J. Suka a L. Janáčka zazněla Novákova mimořádně technicko-interpretačně i posluchačsky náročná (proto sporadicky hraná), velkolepá Sonáta pro violoncello a klavír op. 68.

Letošní koncert loňských vítězů a současně držitelů ocenění za interpretaci skladeb Oskara Nedbala je plánován na sobotní večer (14. V.). Nikol Bóková (JAMU; třída doc. MgA. Jana Jiraského, Ph.D.) zahraje Nedbalovy Čtyři klavírní kusy op. 8 a Adam Závodský (Konzervatoř Č. Budějovice; třída MgA. Magdy Štajnochrové) přednese kompletní suitu Z minulých dob op. 13. Koncert bude doplněn výkladem Dr. Ludmily Peřinové, Ph.D. (která je současně předsedkyní Mezinárodní společnosti O. Nedbala) o málo známé Nedbalově klavírní tvorbě.

Za zvláštní pozornost stojí připomínka muzikologicko-pianistického kolokvia, které se konalo v rámci 2. ročníku MNKS v r. 2011 v Obřadní síni kamenického zámku. Zúčastnili se ho pianisté a další odborníci ze zemí Visegradu a Rakouska se záměrem přiblížit vybraná témata týkající se klavírního umění „své země“. S hodnotnými referáty zde vystoupili: slovenský pianista Mgr. art. Marcel Štefko, Ph.D. z VŠMU Bratislava (Klavírní tvorba J.N. Hummela), Mag. Art. Martin Achenbach z Musikschule v rakouském Tullnu (Klavírista a skladatel Anton Eberl), tajemnice MSVN a pedagožka Konzervatoře Č. Budějovice PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. (Didaktické opusy Carla Czerného), docent klavírní hry z Akademie F. Liszta v Budapešti István Gulyas (Maďarský folklór v tvorbě F. Liszta), pedagog Pražské konzervatoře MgA. Martin Vojtíšek (Vliv V.V. Würfela na dílo F. Chopina), MgA. Eva Peřinová z Konzervatoře v Č. Budějovicích (Pedagogické zásady Teodora Lešetického), pianista Radoslav Kvapil (Kvapilova souborná nahrávka klavírního díla A. Dvořáka) a Doc. PhDr. Markéta Štefková, Ph.D. z katedry teorie hudby VŠMU Bratislava (Vliv Novákovy kompoziční školy v klavírním díle J. Cikkera a E. Suchoně). Podrobně o přednášených tématech referovala v obsáhlé stati spoluorganizátorka kolokvia Dr. Ludmila Peřinová v časopise Talent č. 3 / 4, roč. 14/2011 s. 18 – 27.

https://roundcube.wedos.net/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=417&_part=5&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1
Koncertní sál kulturního domu v Kamenici nad Lipou

V porotě soutěže zasedají význační pianisté a úspěšní klavírní pedagogové z České republiky a zahraničí. Porota je každoročně částečně obměňována. Pravidelně zasedá zakladatel soutěže Radoslav Kvapil a autor kompletní nahrávky Novákova klavírního díla a rovněž autor řady rozhlasových pořadů o Novákovi MgA. Martin Vojtíšek, v posledních letech se setkáváme také s holandským klavíristou a pedagogem (Brabantská konzervatoř) Tonem Demmersem, docentem Lisztovy akademie v Budapešti Istvánem Gulyasem a profesorem Hochschule für Musik z německého Rostocku Karl-Heinzem Willem. V prvních ročnících byli členy poroty např. Prof. Walter Groppenberger z Hudební univerzity v rakouském Grazu, Mgr.art Marcel Štefko, Art.D. z VŠMU v Bratislavě nebo americký muzikolog a klavírista docent John. K. Novak, PhD z Northerm Illinois University. Po dvou letech se letos opět setkáme s renomovanou pedagožkou MgA. Magdou Štajnochrovou (Konzervatoř Č. Budějovice) a poprvé se hodnocení soutěžních výkonů ujme MgA. Ingrid Sotolářová z portugalských univerzit v Portu a Lisabonu. Žádoucí je porotu dětské soutěže doplňovat o členy s bohatými zkušenostmi s výukou dětských pianistů. V této roli se představily např. MgA. Eva Peřinová (ZUŠ O. Nedbala Tábor a Konzervatoř Č. Budějovice) a PhDr. Hana Švajdová (ZUŠ Žerotín Olomouc). Tajemnicí poroty bývá PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. (současně též tajemnice MSVN), která má celkovou přípravu soutěže ve spolupráci s Městem na starosti.

Snažíme se vždy, aby Mezinárodní Novákova klavírní soutěž byla organizačně pečlivě připravena. Dík proto vyslovuji Městu Kamenice nad Lipou – především starostovi Ing. Ivanu Pfaurovi a místostarostovi Mgr. Jaromíru Paříkovi, Správě kulturních zařízení Města Kamenice n./L. v čele s Mgr. Petrem Pechem a také řediteli kamenické ZUŠ Martinu Vaverkovi, Dis., který mladým klavíristům poskytuje učebny školy pro cvičení.

Kamenice nad Lipou má mnoho k nabídnutí. Osobně návštěvníkům tohoto malebného městečka na Vysočině mohu doporučit vycházku po Naučné stezce V. Nováka, vedoucí od zámku k myslivně Johanka (dnes hotel Johanka), z níž pocházela skladatelova matka, nebo prohlídku stálé expozice v zámku (muzeu) s návštěvou příjemné zámecké kavárny, z jejíž terasy je vidět mýty opředená tisíciletá lípa, od níž město odvozuje svůj název.

Text napsala a zpracovala paní Ludmila Peřinová

Mladý český New Age klavírista, skladatel a klávesista, zajímá se především o klavírní hudbu jakýchkoli žánrů. V současné době studuje na bostonské Berklee College of Music a je šéfredaktorem tohoto portálu.

Zatím žádné komentáře

Odpovězte (Zanechte svůj komentář)

Vaše E-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete využít tyto HTML tagy a prvky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co